Princípy, predpoklady a ciele koučovania | Články | Kreatívny Koučing - Karin Mikulášová

Koučovanie ako proces sa opiera o princípy, napĺňa koučovacie ciele a vychádza z predpokladov. Koučovanie podporuje ľudí aby sa stali tým čím naozaj chcú byť, a dostávajú sa viac k svojej podstate, čím sú. Páči sa mi pozitívne vyjadrenie princípu koučovania, že všetci ľudia sú OK. Čo však vlastne znamená skratka OK? Z anglického all correct – všetko v poriadku, alebo tiež ako vyjadrenie súhlasu, dohodnuté. Skvelý východiskový bod pre kouča. Ak je klient v niečom dobrý, motivovaný, môže dosiahnuť vytýčené ciele za asistencie kouča. S jeho pomocou prostredníctvom absolvovaním procesu koučovania rýchlejšie a efektívnejšie a dovolím si tvrdiť že aj ľahšie. Otázky na zamyslenie, sebavyjadrenie nemusí ťažkopádne tvoriť sám. Sústredí sa na tvorenie odpovedí, vyjasňovanie toho čo vlastne chce, kam smeruje.

A s tým súvisí aj druhý princíp koučovania. „Ľudia už majú všetky zdroje , ktoré potrebujú.“ Kouč dôveruje klientovi, že klient je odborník na svoj život a svoje prežívanie a preto má k dispozícii všetky zdroje na riešenie, hoci si to môže uvedomiť až otázkami kouča v rámci koučovacieho rozhovoru.

Ak vychádzame z tretieho princípu koučovania, tak za každým konaním je pozitívny úmysel. Je to skvelé predstava a viera v ľudí ako kladne konajúce a zmýšľajúce bytosti. A pre mňa to má súvis so štvrtým princípom, ktorý sa týka volieb. Ak teda máme niekoľko možností výberu riešenia, zvolíme si to najlepšie v čase a mieste keď sa rozhodujeme. Bez odstupu, keď sme veľmi ponorený do nášho problému nevidíme niektoré a niekedy aj vôbec žiadne možnosti a riešenia. A práve to je priestor pre kouča. Ktorý klienta inšpiruje, pýta sa, či opakovaním vyjadrení klienta, klientovi ukáže jeho postoje, jeho názory, vyjadrenia a myšlienkové postupy. Kouč klienta nekritizuje za jeho rozhodnutia, vždy klienta podporí v jeho rozhodnutiach a vyjadrenia klienta vyvažuje z negatívneho na pozitívne. Z nechcem, nedá sa, nemôžem, obracia jeho pozornosť na to čo klient chce, môže, čo sa v danej situácii dá zvládnuť. Nasmeruje ho a zabezpečí udržanie pozornosti klienta na dosiahnutie želanej budúcnosti.

Absolútne súhlasím s posledným prezentovaným princípom koučingu, ktorý deklaruje, že zmena je nevyhnutná. Už samotné vyhľadanie sprievodcu – kouča je prísľubom zmeny. Klient nájde partnera, vytvorí si nový priestor, a ak zodpovedne a pravdivo odpovie na otázky kouča, je veľký predpoklad že sa pozitívne posunie a naplní s využitím svojich zdrojov svoje ciele tak, že bude v novom nastavení OK. Vytvorením stabilných základov pre spoluprácu, dosiahneme kvalitný koučovací proces a dosiahneme vyrovnaný, partnerský a dôverný vzťah klienta a kouča. Kouč klientovi predstaví možnosti, ktoré koučovací proces a koučovanie prináša. Dodržiavaním dôvernosti informácií, dohodnutím pravidiel, rešpektovaním dohôd ktoré vzniknú medzi koučom a klientom dosiahneme profesionalizáciu koučingu ako metódy. Kouč môže klienta aj odmietnuť a nemal by sa toho obávať, ak zistí, že potreby klienta by mal riešiť iný odborník, iná metóda. Prehodnotenie či je zhoda medzi potrebami klienta a možnosťami a metódami práce kouča. Vytvorením dohody o koučovaní sa naplnia očakávania klientov a naplní sa aj kontext spolupráce. Za najdôležitejšiu prácu v procese koučovania je definovanie a formulovanie cieľa klienta. Teda stanovenie toho najpodstatnejšieho – na čom budeme s klientom spolupracovať. Formulácia musí byť jasná, konkrétna a merateľná. Ako koučovi mi pomáha identifikácia typu klienta, ktorý ma vyhľadá. V rámci kontextu spolupráce a budovania vzťahu, je dôležité zistiť či mám klienta návštevníka, sťažovateľa alebo zákazníka.

Pri akomkoľvek type klienta je cieľom koučingu je profesionálne pomáhať ľuďom dosahovať mimoriadne úspechy ako v osobnom, tak profesijnom živote za predpokladu dodržiavania princípov etického kódexu Medzinárodnej federácie koučov (ICF). uznávajúc klienta s jeho hodnotami ako plnohodnotnú bytosť, kreatívnu, celistvú, plnú nápadov a osobných cieľov. „Zámerom koučovania je rozvoj koučovaného partnera v tej oblasti, do ktorej spadajú ciele koučovania.“ K. Giertlová, Manažovať a koučovať systemicky?.

Literatúra – zdroje: