Kto je kouč a akú službu poskytuje | Články | Kreatívny Koučing - Karin Mikulášová

Internetová stránka International Coach Federation – ICF Medzinárodná federácia koučov uvázda o koučovaní: „ Profesionálni kouči vytvárajú trvalé partnerstvá zamerané na pomoc klientom plniť rozhodnutia v ich osobných a profesionánych životoch. Kouči pomáhajú ľuďom zlepšovať ich výkony a skvalitňovať ich životy“. Kouč je človek, ktorý získal odborné vzdelanie a nadobudol prax s vedením koučovacieho rozhovoru. Pričom koučovací rozhovor nie je bežným rozhovorom, aký si doprajeme na káve s priateľmi, keď riešime naše plány či aktuálnu životnú situáciu. Pretože počúvať a klásť správne otázky sú zručnosti, ktoré sú pre kouča dôležité. Klient vyhľadá kouča ako odborníka v problematike koučingu alebo získa jeho dôveru osobnosť kouča. Kouč je školený na aktívne počúvanie a kladenie otázok. A práve preto kouč riadi rozhovor s cieľom pomôcť klientovi v aktuálnej situácii nájsť a objaviť možnosti a postupy na realizáciu klientových rozhodnutí. Riešiť problémy rozhovorom, nájsť sa v nachádzaní riešení kladením správnych otázok klientovi je poslaním kouča. Kouč zisťuje aké sú klientove riešenia a podporuje ho v ich nachádzaní. Spolu s klientom preskúmava a vyjasňuje vízie a kroky ktoré vedú k naplneniu cieľa klienta.

Dôležitou súčasťou rozhovoru kouča s klientom je nadväznosť otázok a odpovedí v kontexte témy ktorej cieľ si klient vopred zadefinoval a tiež v súvislosti s dohodou klienta o spolupráci s koučom. Kouč napomáha klientovi, aby si objasnil odpovede na otázky, situáciu v ktorej sa nachádza a ktoré si klient potrebuje vyjasniť. Klient pri rozhovore sám nachádza odpovede na to, čo považuje za dôležité a potrebné. Dochádza k vyjasneniu situácie v ktorej sa nachádza, zreálni svoje ciele a očakávania a stanoví postupnosť krokov ako dosiahnuť riešenie, ktoré bude preňho napĺňajúce a správne.

Klient si v spolupráci s koučom uvedomí okolnosti v akých sa jeho túžby, sny, potreby, vízie, očakávania, výzvy nachádzajú a spoločnou cestou nájdu spôsoby ich naplnenia. Kouč poskytne klientovi podporu, inšpiruje ho k novým možnostiam a riešeniam. Kouč objavuje vyjasňuje a stotožňuje sa s tým čo chce klient dosiahnuť. Pričom klient je zodpovedný a dôveryhodný partner v koučovacom rozhovore.

Kouč môže poskytovať koučovacie služby jednotlivcom, skupinám ale aj teamom. V rámci ponúk práce sa už na pracovných portáloch objavujú aj požiadavky na obsadenie pozícií interných koučov. Firmy aj jednotlivci majú záujem o sebarozvoj a koučovanie je ideálnym nástrojom na lepšie vnímanie reality a posúva povzbudzovaním k vyššej efektivite a prekonávaniu hraníc schopností klienta. Nie je nutné, aby bol kouč odborníkom v oblasti v rámci firemného kontextu, z ktorej klientov koučuje. Najdôležitejšie pri výbere kouča klientom je, aby Vami vybraný kouč dodržal pri práci s Vami ako s klientom etický kódex a profesionálne štandardy. Koučovanie je aj o vytvorení si vzťahu s klientom. Kouč si s klientom vopred vytvorí dohodu o koučovaní. V rámci dohody o koučovaní kouč zisťuje očakávania klienta, prezentuje formu a možnosti spolupráce, formuluje konkrétny a merateľný cieľ klienta. Dovolím si tvrdiť, že čím interaktívnejšie a kvalitnejšie prepojenie a naladenie kouča s klientom, tým sa vytvára väčší potenciál a kvalitné výsledky z procesu koučovania. Kvalitne zvládnutý koučovací proces a vzťah klient a kouč je o spojení a partnerstve. V rámci svojho doterajšieho pracovného života som sa stretla s viacerými prístupmi a viacerými koučmi. Bola som v role kouča i koučovaného. Na základe vlastnej skúsenosti verím, že byť koučom je viac poslanie než práca. Je to neustále zdokonaľovanie sa v rešpekte voči klientom, ktorí nachádzajú vlastné originálne cesty k riešeniu svojich výziev. Je dôležité vybrať si správneho partnera na ceste ujasňovania a napĺňania svojich cieľov. Verím, že budem hodná svojich klientov a urobím všetko preto, aby som im bola dobrou a profesionálnou partnerkou v koučovacom procese pri napĺňaní ich cieľov. Mojím cieľom ako kouča je dokázať chodiť po stopách klienta, zrkadliť ho a správnymi otázkami mu vytvoriť priestor na nájdenie cesty z jeho kruhu z ktorého hľadá cestu.

Literatúra – zdroje: